Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, hộ kinh doanh có thể thực hiện thủ tục đề nghị xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Để nắm rõ quy định về thủ tục này, mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây của Luật Kỳ Vọng Việt!

1. Các trường hợp được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Căn cứ: Điều 94 Nghị định 01/2021/NĐ-CP 

Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, hộ kinh doanh có thể gửi văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh.

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.

2. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

(1) Thành phần hồ sơ

Hồ sơ xin cấp lại giấy phép kinh doanh hộ cá thể bao gồm:

  • Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (Ban hành kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT)
  • Giấy ủy quyền cho người trực tiếp nộp hồ sơ (nếu chủ hộ kinh doanh không đi nộp hồ sơ).

(2) Mẫu giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Dưới đây là Mẫu giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo Mẫu PHỤ LỤC III-6 (Ban hành kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 4 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021):

TÊN HỘ KINH DOANH[1]

——-

Số: ………………… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————

……………….., ngày…… tháng…… năm ……

GIẤY ĐỀ NGHỊ
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch [2]  ……………….

Tên hộ kinh doanh [3] (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………………….
Mã số hộ kinh doanh/Mã số thuế: [4]………………………………………………………………………..
Mã số đăng ký hộ kinh doanh: ………………………………………………………………………………
Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh: ………………………………………………………………………………..
Điện thoại (nếu có): ………………… Fax (nếu có): ………………………………………………………
Email (nếu có):………………………. Website (nếu có):………………………………………………….
Đề nghị được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
Lý do đề nghị cấp lại: [5] ………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Hộ kinh doanh cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.

CHỦ HỘ KINH DOANH [6]
(Ký và ghi họ tên) 

 

Hướng dẫn điền Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:

[1] Điền tên của hộ kinh doanh đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

[2] Ghi tên Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở

(Ví dụ: Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt).

[3] Điền tên của hộ kinh doanh đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

[4] Điền đầy đủ mã số thuế hoặc mã số của hộ kinh doanh đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

[5] Trình bày cụ thể lý do đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

(Ví dụ: Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh bị mất/ cháy/ rách/ nát,…)

[6] Chủ hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này.

2. Trình tự cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

2.1. Hình thức nộp:

Hộ kinh doanh nộp hồ sơ cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh theo theo phương thức sau đây:

  • Trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh;
  • Qua qua mạng thông tin điện tử

2.2. Trình tự thực hiện:

Trường hợp đăng ký trực tiếp:

Trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, hộ kinh doanh có thể gửi văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh. Trường hợp hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới thì Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của các lần trước đó không còn hiệu lực.

Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số:

Người nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, sử dụng chữ ký số để ký xác thực hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh theo quy trình trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.
Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trả giấy biên nhận hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cho người nộp hồ sơ qua mạng thông tin điện tử theo quy trình trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh.

2.3. Thời gian nhận kết quả:

  • Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.
  • Trường hợp hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới thì Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của các lần trước đó không còn hiệu lực.

Lưu ý:

Khi hộ kinh doanh được cấp giấy phép kinh doanh mới thì giấy phép kinh doanh của lần cấp trước đó (nếu tìm lại được) sẽ không còn hiệu lực.

Trên đây là nội dung tư vấn về Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Nếu bạn còn thắc mắc liên quan đến vấn đề này, hãy liên hệ với Luật Kỳ Vọng Việt để được tư vấn, hỗ trợ một cách chính xác nhất. Trân trọng cảm ơn!

Zalo: 090.225.5492

Xem thêm:

Bài viết liên quan

090.225.5492