Luật đất đai 2024: Quy định mới về định giá đất

Luật Đất đai năm 2024 dự kiến có hiệu lực từ ngày 01.08.2024 thay vì 01.01.2025. Theo đó, nhiều điểm mới về định giá đất của Luật Đất đai năm 2024 người dân cần nắm rõ. Vậy quy định mới của pháp luật về định giá đất như thế nào? Mời bạn đọc cùng theo dõi bài viết dưới đây của Luật Kỳ Vọng Việt!

1. Bãi bỏ khung giá đất

Căn cứ theo Điều 113 Luật đất đai năm 2013 có định nghĩa khung giá đất như sau:

Điều 113. Khung giá đất
Chính phủ ban hành khung giá đất định kỳ 05 năm một lần đối với từng loại đất, theo từng vùng. Trong thời gian thực hiện khung giá đất mà giá đất phổ biến trên thị trường tăng từ 20% trở lên so với giá tối đa hoặc giảm từ 20% trở lên so với giá tối thiểu trong khung giá đất thì Chính phủ điều chỉnh khung giá đất cho phù hợp.

Theo đó, hiện hành Chính phủ ban hành khung giá đất định kỳ 05 năm một lần đối với từng loại đất, theo từng vùng.

Tuy nhiên, trên thực tế hiện nay đang tồn tại hai loại giá đất:

 • Giá đất thứ nhất theo khung Nhà nước ban hành. Đây là cơ sở để tính tiền đóng thuế hoặc tính giá đất đền bù giải phóng mặt bằng.
 • Giá đất thứ hai là giá thị trường, thường cao gấp nhiều lần so với khung giá Nhà nước.

Thể chế hóa Nghị quyết 18/NQ-TW 2022 và trên cơ sở thống nhất giữa các cơ quan, Luật Đất đai 2024 đã bãi bỏ quy định về khung giá đất và thực hiện xây dựng bảng giá đất hằng năm. Nhà nước không áp dụng mức giá tối thiểu và tối đa với từng loại đất nữa. Thay vào đó, UBND cấp tỉnh sẽ căn cứ vào các nguyên tắc, phương pháp định giá đất, các quy chuẩn và giá đất, sự biến động về giá đất thực tế trên thị trường để xây dựng ra bảng giá đất.

2. Định giá đất theo các phương pháp mới

Khoản 5, Điều 158 Luật Đất đai năm 2024 quy định các phương pháp định giá đất bao gồm:

– Phương pháp so sánh được thực hiện bằng cách điều chỉnh mức giá của các thửa đất có cùng mục đích sử dụng đất, tương đồng nhất định về các yếu tố có ảnh hưởng đến giá đất đã chuyển nhượng trên thị trường, đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất mà người trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quyết định trúng đấu giá thông qua việc phân tích, so sánh các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất sau khi đã loại trừ giá trị tài sản gắn liền với đất (nếu có) để xác định giá của thửa đất cần định giá;

Phương pháp thu nhập được thực hiện bằng cách lấy thu nhập ròng bình quân năm trên một diện tích đất chia cho lãi suất tiền gửi tiết kiệm bình quân của loại tiền gửi bằng tiền Việt Nam kỳ hạn 12 tháng tại các ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trên địa bàn cấp tỉnh của 03 năm liền kề tính đến hết quý gần nhất có số liệu trước thời điểm định giá đất;

Ngoài ra còn có các phương pháp sau:

Phương pháp thặng dư được thực hiện bằng cách lấy tổng doanh thu phát triển ước tính trừ đi tổng chi phí phát triển ước tính của thửa đất, khu đất trên cơ sở sử dụng đất có hiệu quả cao nhất (hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng, số tầng cao tối đa của công trình) theo quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

Phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất được thực hiện bằng cách lấy giá đất trong bảng giá đất nhân với hệ số điều chỉnh giá đất. Hệ số điều chỉnh giá đất được xác định thông qua việc so sánh giá đất trong bảng giá đất với giá đất thị trường;

– Chính phủ quy định phương pháp định giá đất khác.

Đối với Luật Đất đai năm 2013, Điều 4 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP quy định 05 phương pháp định giá đất như sau:

 • Phương pháp so sánh trực tiếp;
 • Phương pháp chiết trừ;
 • Phương pháp thu nhập;
 • Phương pháp thặng dư;
 • Và phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất.

Có thể thấy, Luật Đất đai năm 2024 đã có sự cập nhật, thay đổi về quy định phương pháp định giá đất. 

3. Quy định mới định giá đất theo giá thị trường

Nguyên tắc về định giá đất theo giá thị trường theo Luật mới như sau:

 • Phương pháp định giá đất theo nguyên tắc thị trường.
 • Tuân thủ đúng phương pháp, trình tự, thủ tục định giá đất.
 • Bảo đảm trung thực, khách quan, công khai, minh bạch.
 • Bảo đảm tính độc lập giữa tổ chức tư vấn xác định giá đất, Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể và cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định giá đất.
 • Bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư.

Như vậy, việc định giá đất theo Luật Đất đai năm 2024 được quy định như trên. Hãy liên hệ với Luật Kỳ Vọng Việt để được tư vấn, hỗ trợ một cách chính xác nhất. Trân trọng cảm ơn!

Zalo: 090.225.5492

Xem thêm:

Bài viết liên quan

090.225.5492