Điều kiện hưởng di sản của pháp nhân

Căn cứ điều 609 Bộ luật Dân sự 2015, pháp nhân không được để lại di chúc cho người khác. Tuy nhiên, pháp nhân được quyền hưởng di sản thừa kế theo di chúc nếu có tên trong di chúc.

Theo đó, để được hưởng di sản thừa kế theo di chúc, pháp nhân cần phải đáp ứng điều kiện nêu tại Điều 613 Bộ luật Dân sự năm 2015 về người thừa kế. Cụ thể, pháp nhân phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế. Và thời điểm này là khi người có để lại di chúc chết.

Đồng nghĩa, pháp nhân sẽ không thuộc một trong các trường hợp bị coi là chấm dứt tồn tại:

– Chấm dứt tồn tại do hợp nhất, sáp nhập, chia, chuyển đổi hình thức hoặc giải thể.

– Chấm dứt tồn tại do bị tuyên bố phá sản.

Thời điểm pháp nhân bị coi là chấm dứt tồn tại là thời điểm mà pháp nhân bị xoá tên trong sổ đăng ký hoặc khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định là đã chấm dứt tồn tại.

điều kiện hưởng di sản

Điều kiện hưởng di sản

Để pháp nhân được hưởng di chúc thì cần phải được công nhận là pháp nhân. Khi đó, pháp nhân phải đáp ứng 04 điều kiện gồm:

– Được thành lập theo đúng quy định của pháp luật.

– Có cơ cấu tổ chức gồm cơ quan điều hành được quy định chi tiết trong điều lệ hoặc quyết định thành lập về việc tổ chức, nhiệm vụ cũng như quyền hạn của cơ quan điều hành và có các cơ quan khác theo quyết định của chính pháp nhân đó hoặc theo quy định của pháp luật.

– Có tài sản độc lập với các cá nhân hoặc pháp nhân khác và có thể tự chịu trách nhiệm bằng chính tài sản này.

– Được nhân danh chính mình khi tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Xem thêm:

– Di sản thừa kế là gì?

– Quy định về từ chối nhận di sản thừa kế?

Bài viết liên quan

090.225.5492