Mẫu đơn ly hôn

Dưới đây là một số mẫu ly hôn của Luật Elpis Law để mọi người tham khảo.

đơn xin ly hôn

1. Thuận tình ly hôn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  , ngày ….. tháng ….. năm ……

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN,

 NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

Kính gửi: Toà án nhân dân Huyện …. – Tỉnh …….

Họ và  tên chồng:  ….        Sinh ngày: …/…/…

CMND số: ….,  cấp ngày….. Nơi cấp:………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………….

Họ và  tên vợ:  ….        Sinh ngày: …/…/…

CMND số: ….,  cấp ngày ….Nơi cấp: ………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………..

 Trình bày nội dung ly hôn:…………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

1. Về con chung

(Các bên tự thỏa thuận hoặc nhờ Tòa án giải quyết)

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

2. Về tài sản chung

(Các bên tự thỏa thuận hoặc nhờ Tòa án phân chia)

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

3. Về nợ chung:

(Các thông tin khác mà các bên xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án)

Đính kèm:

– Giấy Chứng nhận kết hôn (bản chính);

– Bản sao Giấy khai sinh con (nếu có);

– Bản sao Sổ Hộ khẩu;

– Bản sao CCCD vợ;

– Bản sao CCCD chồng.

– ….

Kính đề nghị Quý Toà xem xét giải quyết.

 Họ và tên chồng

 

 

 

 

Họ và tên vợ

 

 

 

 

2. Đơn phương ly hôn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: Toà án nhân dân Huyện … – Tỉnh….

Người khởi kiện: …………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………

Địa chỉ thư điện tử (nếu có): ……………………………………………………………………………………….

Người bị kiện:……………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thư điện tử (nếu có): ……………………………………………………………………………………….

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………

Địa chỉ thư điện tử (nếu có): ……………………………………………………………………………………….

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………

Địa chỉ thư điện tử (nếu có): ……………………………………………………………………………………….

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây: …………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Người làm chứng ……………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………

Địa chỉ thư điện tử (nếu có): ……………………………………………………………………………………….

(Ngoài ra, người khởi kiện có thể cho thêm các thông tin khác nếu xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án)

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện:

1….

2….

Người khởi kiện

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn. Trường hợp quý khách hàng có khó khăn, thắc mắc hay có nhu cầu Luật sư tư vấn, vui lòng liên hệ tới hotline 1900 633 298 để được LUẬT SƯ của Luật Elpis Law tư vấn chi tiết miễn phí. Xin cảm ơn./

– Xem thêm Quyền yêu cầu ly hôn của cha mẹ người thân

– Xem thêm Đăng ký kết hôn ở đâu?

 

Bài viết liên quan

090.225.5492