Hoạt động chuyển giao công nghệ

Chuyển giao công nghệ là gì?

Chuyển giao công nghệ được giải thích theo Luật Chuyển giao công nghệ 2017 như sau:

Chuyển giao công nghệ là chuyển nhượng quyền sở hữu công nghệ hoặc chuyển giao quyền sử dụng công nghệ từ bên có quyền chuyển giao công nghệ sang bên nhận công nghệ.

hoạt động chuyển giao công nghệ

Chính sách của Nhà nước đối với hoạt động chuyển giao công nghệ như sau:

Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân hoạt động chuyển giao công nghệ. Phát triển thị trường khoa học và công nghệ, hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia với doanh nghiệp là trung tâm. Nâng cao trình độ, tiềm lực công nghệ quốc gia nhằm bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển nhanh và bền vững kinh tế – xã hội. Đa dạng hóa hình thức, phương thức chuyển giao công nghệ. Khuyến khích chuyển giao công nghệ từ nhiều nguồn khác nhau.

Ưu tiên chuyển giao công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ sạch, công nghệ phục vụ phát triển sản phẩm quốc gia, trọng điểm, chủ lực, công nghệ phục vụ quốc phòng, an ninh từ nước ngoài vào Việt Nam và chuyển giao trong nước; bố trí nguồn lực đầu tư cho hoạt động chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp, nông thôn; chú trọng hoạt động chuyển giao công nghệ cho địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

– Hỗ trợ:

+ Ý tưởng công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo.

+ Hoạt động ứng dụng, đổi mới công nghệ, liên kết giữa tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ với cơ sở đào tạo, cơ sở sản xuất;

Chú trọng thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong nước. Phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ. Đẩy mạnh chuyển giao công nghệ tiên tiến, công nghệ cao từ nước ngoài vào Việt Nam. Khuyến khích chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài

Thúc đẩy chuyển giao công nghệ trong nước; chú trọng lan tỏa công nghệ tiên tiến, công nghệ cao từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang doanh nghiệp trong nước. Thúc đẩy phong trào đổi mới sáng tạo của tổ chức, cá nhân.

– Ngăn chặn, loại bỏ công nghệ lạc hậu, công nghệ ảnh hưởng xấu đến:

+ Kinh tế – xã hội;

+ Quốc phòng, an ninh;

+ Môi trường;

+ Sức khỏe con người.

Xem thêm:

– Nguyên tắc quyền ưu tiên trong sở hữu trí tuệ

Bài viết liên quan

090.225.5492